View Single Post
Old 08-31-2016, 02:10 AM   #1
humagroud13
Banned
Info
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 2
Default Đơn vị công ty là nhà bán sỉ vực máy nước nóng ấm

· Cía hàng là nhà bán sÉ l» °ãc các th°¡ng hiÇu lÛn trong l)nh vñc máy làm n°Ûc ¥m nh° Ariston, Panasonic, Ferroli, Centon & Alpha chÍn làm Ñi tác nh±m °a các s£n ph©m máy làm n°Ûc ¥m ¿n tay các nhà bán l», và °ãc ph§n lÛn các ¡n vË trang trí nÙi th¥t nhiÇt tình çng hÙ. Nh*p kh©u cung éng Ùc quyÁn máy t¯m n°Ûc nóng - th°¡ng hiÇu Jatec, Panasonic, Ariston, Centon,..v..v... Trong thÝi gian qua, vÛi quan iÃm kinh doanh hiÇn ¡i và phong cách làm cho viÇc t*n tâm, chúng tôi luôn tñ hào là ã & ang cung c¥p các s£n ph©m và dËch vå ch¥t l°ãng tÑt, méc phí c£ thích hãp ngày càng °ãc khách hàng quan tâm và tín nhiÇm.
humagroud13 is offline  
Reply With Quote