Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Fan Club > Lounge

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 08-31-2016, 02:10 AM   #1
humagroud13
Banned
Info
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 2
Default Đơn vị công ty là nhà bán sỉ vực máy nước nóng ấm

· Cía hàng là nhà bán sÉ l» °ãc các th°¡ng hiÇu lÛn trong l)nh vñc máy làm n°Ûc ¥m nh° Ariston, Panasonic, Ferroli, Centon & Alpha chÍn làm Ñi tác nh±m °a các s£n ph©m máy làm n°Ûc ¥m ¿n tay các nhà bán l», và °ãc ph§n lÛn các ¡n vË trang trí nÙi th¥t nhiÇt tình çng hÙ. Nh*p kh©u cung éng Ùc quyÁn máy t¯m n°Ûc nóng - th°¡ng hiÇu Jatec, Panasonic, Ariston, Centon,..v..v... Trong thÝi gian qua, vÛi quan iÃm kinh doanh hiÇn ¡i và phong cách làm cho viÇc t*n tâm, chúng tôi luôn tñ hào là ã & ang cung c¥p các s£n ph©m và dËch vå ch¥t l°ãng tÑt, méc phí c£ thích hãp ngày càng °ãc khách hàng quan tâm và tín nhiÇm.
humagroud13 is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off