Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Admin area > Updates

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 08-31-2017, 08:03 AM   #31
lappro1307
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2017
Posts: 20
Default

Code
DB6K2-40B/315Y HUADE Viet Nam
3WE6V61B/CW220-50NZ5L HUADE Viet Nam
3WE6W61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
3WE6B61B/OAW220-50Z5 HUADE Viet Nam
4WE5C6.0B/OFAG24NZ4 HUADE Viet Nam
3WE6C61B/OFCW220RNK4 HUADE Viet Nam
3WMM16V50B HUADE Viet Nam
DA20-2-30B -160 HUADE Viet Nam
DA20-2-30B -160 HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/100U HUADE Viet Nam
S20 P1.0B HUADE Viet Nam
DB10-1-30B/315 HUADE Viet Nam
SV20PA2-30B HUADE Viet Nam
4WE10E31B/CW220 HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B/S2 HUADE Viet Nam
Z2S10-1-20B HUADE Viet Nam
Z2DB10VC-1-40B/100 HUADE Viet Nam
3WMM6U50B HUADE Viet Nam
3SEW10U10B HUADE Viet Nam
Z2FS6A7-40B/1Q HUADE Viet Nam
3WE6V61B/CW220-50NZ5L HUADE Viet Nam
3WE6W61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE5C6.0B/OFAG24NZ4 HUADE Viet Nam
DR20G-5-50B/200YM HUADE Viet Nam
DR25G-1-30B/100YM HUADE Viet Nam
DBW30GA-3-30B/100XUG24 HUADE Viet Nam
DZ6DP2-50B/75X HUADE Viet Nam
DBDH30P10B/200 HUADE Viet Nam
DR25G-5-50B/100YM HUADE Viet Nam
FD32FB11B/B60 HUADE Viet Nam
SV20GA-1-30B HUADE Viet Nam
M-3SEW6C30B/420MG24N9K4 HUADE Viet Nam
4WE5L6.0B/AG24NZ5L HUADE Viet Nam
2FRM6A3-20B/3Q HUADE Viet Nam
4WE6P61B/CW220RN9Z5L HUADE Viet Nam
ZDB6VP-1-40B/315 HUADE Viet Nam
3WMM6D50B HUADE Viet Nam
3WMM10B10B HUADE Viet Nam
ZDB10VA-1-40B/100 HUADE Viet Nam
Z2FS6A7-40B/1Q HUADE Viet Nam
3WE6V61B/CW220-50NZ5L HUADE Viet Nam
4WE5C6.0B/OFAG24NZ4 HUADE Viet Nam
DR20G-5-50B/200YM HUADE Viet Nam
DR25G-1-30B/100YM HUADE Viet Nam
DBW30GA-3-30B/100XUG24 HUADE Viet Nam
DZ6DP2-50B/75X HUADE Viet Nam
DBDH30P10B/200 HUADE Viet Nam
DBW20A-1-30B/80 W220-50NZ5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
S10P1.0B HUADE Viet Nam
AJS-32HZ/M60x2 HUADE Viet Nam
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6J61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
Z1S10P1-30B HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
DYJ-03-P-14-70 HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6E61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
4WEH16J50B/220-50NET5Z5L HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/220U6AW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
Z2FS6-30B HUADE Viet Nam
ZDR10DP1-10B/75YM HUADE Viet Nam
4WE6J62/EG24N94 HUADE Viet Nam
4WE6J-61B/CG24N9Z4B10 HUADE Viet Nam
Z2DB6VD-2-40B/100 HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CG 24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10E31B/CG 24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WEH10J50B/6EG24NETZ5L HUADE Viet Nam
Z2FS16-30B/S2 HUADE Viet Nam
D40/26-25 HUADE Viet Nam
4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L HUADE Viet Nam
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L HUADE Viet Nam
DBW10A1-50B/100U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A1-50B/200U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-2-50B/3156CN220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/0FCG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10E31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10J31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10V31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6E61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
Liên hệ để nhận báo giá:

094.181.7667 (Ms. An)
0979.954.579 (Mr.Nghĩa)
0989510741 ( Ms.Vy)
Email: sales@lappro.vn
Website: lappro.vn
lappro1307 is offline  
Reply With Quote
Old 08-31-2017, 09:03 AM   #32
lappro1307
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2017
Posts: 20
Default

Code
DB6K2-40B/315Y HUADE Viet Nam
3WE6V61B/CW220-50NZ5L HUADE Viet Nam
3WE6W61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
3WE6B61B/OAW220-50Z5 HUADE Viet Nam
4WE5C6.0B/OFAG24NZ4 HUADE Viet Nam
3WE6C61B/OFCW220RNK4 HUADE Viet Nam
3WMM16V50B HUADE Viet Nam
DA20-2-30B -160 HUADE Viet Nam
DA20-2-30B -160 HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/100U HUADE Viet Nam
S20 P1.0B HUADE Viet Nam
DB10-1-30B/315 HUADE Viet Nam
SV20PA2-30B HUADE Viet Nam
4WE10E31B/CW220 HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B/S2 HUADE Viet Nam
Z2S10-1-20B HUADE Viet Nam
Z2DB10VC-1-40B/100 HUADE Viet Nam
3WMM6U50B HUADE Viet Nam
3SEW10U10B HUADE Viet Nam
Z2FS6A7-40B/1Q HUADE Viet Nam
3WE6V61B/CW220-50NZ5L HUADE Viet Nam
3WE6W61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE5C6.0B/OFAG24NZ4 HUADE Viet Nam
DR20G-5-50B/200YM HUADE Viet Nam
DR25G-1-30B/100YM HUADE Viet Nam
DBW30GA-3-30B/100XUG24 HUADE Viet Nam
DZ6DP2-50B/75X HUADE Viet Nam
DBDH30P10B/200 HUADE Viet Nam
DR25G-5-50B/100YM HUADE Viet Nam
FD32FB11B/B60 HUADE Viet Nam
SV20GA-1-30B HUADE Viet Nam
M-3SEW6C30B/420MG24N9K4 HUADE Viet Nam
4WE5L6.0B/AG24NZ5L HUADE Viet Nam
2FRM6A3-20B/3Q HUADE Viet Nam
4WE6P61B/CW220RN9Z5L HUADE Viet Nam
ZDB6VP-1-40B/315 HUADE Viet Nam
3WMM6D50B HUADE Viet Nam
3WMM10B10B HUADE Viet Nam
ZDB10VA-1-40B/100 HUADE Viet Nam
Z2FS6A7-40B/1Q HUADE Viet Nam
3WE6V61B/CW220-50NZ5L HUADE Viet Nam
4WE5C6.0B/OFAG24NZ4 HUADE Viet Nam
DR20G-5-50B/200YM HUADE Viet Nam
DR25G-1-30B/100YM HUADE Viet Nam
DBW30GA-3-30B/100XUG24 HUADE Viet Nam
DZ6DP2-50B/75X HUADE Viet Nam
DBDH30P10B/200 HUADE Viet Nam
DBW20A-1-30B/80 W220-50NZ5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
S10P1.0B HUADE Viet Nam
AJS-32HZ/M60x2 HUADE Viet Nam
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6J61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
Z1S10P1-30B HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
DYJ-03-P-14-70 HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6E61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
4WEH16J50B/220-50NET5Z5L HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/220U6AW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
Z2FS10-20B HUADE Viet Nam
Z2FS6-30B HUADE Viet Nam
ZDR10DP1-10B/75YM HUADE Viet Nam
4WE6J62/EG24N94 HUADE Viet Nam
4WE6J-61B/CG24N9Z4B10 HUADE Viet Nam
Z2DB6VD-2-40B/100 HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CG 24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10E31B/CG 24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WEH10J50B/6EG24NETZ5L HUADE Viet Nam
Z2FS16-30B/S2 HUADE Viet Nam
D40/26-25 HUADE Viet Nam
4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L HUADE Viet Nam
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L HUADE Viet Nam
DBW10A1-50B/100U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A1-50B/200U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
DBW10A-2-50B/3156CN220-50N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/0FCG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10D31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10E31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10J31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE10V31B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
4WE6E61B/CG24N9Z5L HUADE Viet Nam
Liên hệ để nhận báo giá:

094.181.7667 (Ms. An)
0979.954.579 (Mr.Nghĩa)
0989510741 ( Ms.Vy)
Email: sales@lappro.vn
Website: lappro.vn
lappro1307 is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2017, 02:36 AM   #33
Newtour1info
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2017
Posts: 136
Default

mở bán vé Tết Mậu Tuất 2018 chỉ từ 840.000

Vasco đang mở bán vé Tết Mậu Tuất 2018 cho chặng bay từ Sài Gòn đi Rạch GiáCà Mau với giá chỉ từ 840.000 đã bao gồm tất cả thuế phí. Mua vé liên hệ 0905.802.094 - 0974.072.093 zalo/face
Newtour1info is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2017, 02:54 AM   #34
laptopquangbinh
Junior Member
Info
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 25
Default

THAY Ổ CỨNG LAPTOP GIÁ RẺ

Ổ cứng laptop là phần quan trọng trong laptop, chính vì vậy bạn cần bảo vệ ổ cứng khỏi bị va chạm, rơi vở. Nếu Ổ cứng laptop của bạn bị hỏng sẻ gây ảnh hưởng rất lớn đến laptop của bạn, mà việc chọn mua được ổ cứng chất lượng, giá thành rẻ cũng làm cho bạn phân vân khá nhiều. Laptop Quảng Bình là địa chỉ thay ổ cứng giá rẻ uy tín, chất lượng.Đối với người dùng laptop việc ổ cứng laptop bị hỏng là điều không vui gì có thể làm máy treo đơ, có thể mất đi những dữ liệu quan trọng của bạn mà không lấy lại được.

Hiện tượng ổ cứng bị hỏng:

Laptop có dấu hiệu chậm,dum xanh, đơ, khởi động lâu, sao lưu dữ liệu mất thời gian:

Đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy thông báo ổ cứng laptop của bạn sắp hỏng. Bạn cần có biện pháp sao lưu lại những dữ liệu quan trọng và đưa máy tới Laptop Quảng Bình.chúng tôi kỷ thuật chuyên nghiệp, lành nghề sẻ kiểm tra miễn phí, và báo giá cụ thể cho quý khách.

+ Dữ liệu bị lỗi:

Dữ liệu của bạn có thể bị mất ngay sau khi bạn lưu lại hoặc file dữ liệu vẫn hiển thị nhưng bạn không thể mở được.

+ Có tiếng động lạ từ ổ cứng laptop:

Tiếng tít tít lặp lại nhiều lần do ổ cứng đang cố gắng ghi và phục hồi lỗi hoặc tiếng cạch cạch cho thấy phần cứng của ổ cứng bị hỏng. Khi có những tiếng động lạ này báo hiệu ổ cứng có thể là quá trễ.

+ Các phần mềm độc lại tăng dần

Các phần mềm độc hại luôn ẩn trong hệ điều hành. Nếu bạn bỗng nhiên thấy laptop của mình có nhiều phần mềm độc hại cũng có nghĩa là ổ cứng của bạn đang gặp nguy hiểm

Ổ cứng bị lỗi bạn cần làm gì?

Với những trường hợp ổ cứng bị lỗi này thì phương pháp tốt nhất là thay ổ cứng.

Laptop Quảng Bình thay ổ cứng giá rẻ, hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo chất lượng ổ cứng cho bạn.

Thời gian bảo hành ổ cứng 12

Laptop Quảng Bình địa chỉ thay ổ cứng laptop giá rẻ, uy tín, chất lượng, sẽ mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng.

TRUNG TÂM SỬA CHỬA LAPOP QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 32 Võ Thị Sáu, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Website: http://maytinhquangbinh.vn
Facebook: https://www.facebook.com/quangbinhlaptop
Skype: quangthanh588
Mr Thành: 0911.522.588 - 0911.522.588 - 0932.346.350
laptopquangbinh is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2017, 03:56 AM   #35
laptopquangbinh
Junior Member
Info
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 25
Default

SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN – CHẤT LƯỢNG TẠI ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNHvới kinh nghiệm nhiều năm trong việc nhận và sửa chữa Laptop tại khu vực Quảng Bình - http://maytinhquangbinh.vn/ luôn là địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng. Với trụ sở chính tại 32 Võ Thị Sáu, nằm ngay trung tâm thành phố Đồng Hới nhằm phục vụ đông đảo quý khách tại trung tâm Đồng Hới và các huyện lân cận. Quy mô của công ty ngày càng mở rộng cũng thể hiện nhu cầu, cũng như sự tin tưởng của mọi khách hàng đối với dịch vụ của sửa Laptop quảng bình.Với phương châm “bệnh nào thuốc ấy”, đến với trung tâm của chúng tôi. Laptop của bạn sẻ được khám đúng bệnh, báo đúng giá ngay từ đầu, và đảm bảo Laptop của bạn được sửa chữa, thay thế linh kiện chính hãng, được bảo hành, bảo trì theo đúng quy định của nhà sản xuất. Xem “chế độ bảo hành tại sửa http://maytinhquangbinh.vn/

TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: 32 Võ Thị Sáu, Đồng Hới, Quảng Bình

Website: http://maytinhquangbinh.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/quangbinhlaptop

Skype: quangthanh588

Mr Thành: 0911.522.588 - 0911.522.588 - 0932.346.350
laptopquangbinh is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2017, 08:04 AM   #36
inredep
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2017
Posts: 1
Default

Xin chào quý khách!
Chúng tôi là đơn vị in offset chuyên nghiệp, thời gian giao hàng nhanh lấy lợi ích khách hàng làm tiêu chí phục vụ. Luôn có ưu đãi cho khách hàng thân thiết và khách hàng tiềm năng.
Các ấn phẩm thường in:
* Namecard - vipcard
* Túi xách giấy - Hộp giấy
* Hóa đơn bán hàng
* Tem bảo hành* Bao thư - Tiêu đề
* Tờ rơi - Tờ gấp
* Catalogue -profile
* Lịch (Lịch độc quyền)
* Folder
* Thùng carton
ĐC: 24/3E Ấp 2, XTT, Hóc Môn, TP.HCM - 414 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12
ĐT: 3712 5759 - Hotline: 0942 03 78 94
Email: inanhoangvu@gmail.com <mailto:inanhoangvu@gmail.com>
Website: www.inhoangvu.vn <http://www.inhoangvu.vn/>
Skype: inanhoangvu
Mong ñöôïc sôùm hôïp taùc cuøng quyù khaùch!
inredep is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2017, 09:15 AM   #37
laptopquangbinh
Junior Member
Info
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 25
Default

Phân phối linh kiện giá rẻ tại quảng bình

Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm máy tính – laptop:
- Dịch vụ sửa chửa laptop tại các khối văn phòng, cơ quan, trường học,…
- Sửa chữa laptop chuyên nghiệp
- Sửa chữa máy tính bàn, mainboard pc
- Phân phối linh kiện laptop
- Thay thế linh kiện laptop: bàn phím, màn hình, mainboard, chuột, ram,..
- Vệ sinh laptop, cài win…
- Đào tạo kỹ thuật sửa chữa laptop – máy tính chuyên nghiệp cho cá nhân .

* Nhập khẩu và phân phối sản phẩm linh kiện Laptop
* Nhập khẩu, phân phối các loại linh kiện, phụ kiện laptop, Apple chính hãng trên toàn quốc.

LAPTOPQUẢNG BÌNH.VN: Thế giới linh kiện chính hãng với chế độ bảo hành uy tín và cạnh tranh (Hàng 1 đổi 1 nếu có sai hỏng trong thời gian bảo hành)


TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 32 Võ Thị Sáu, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Website: http://maytinhquangbinh.vn
Facebook: https://www.facebook.com/quangbinhlaptop
Skype: quangthanh588
Mr Thành: 0911.522.588 - 0911.522.588 - 0932.346.350
laptopquangbinh is offline  
Reply With Quote
Old 09-23-2018, 08:47 AM   #38
fun88us
Junior Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 1
Default register an betting account

đăng kí tài khoản Fun88 ngay để tham gia nhiều tò chơi hấp dẫn tại nhà cái này nhé
fun88us is offline  
Reply With Quote
Old 09-23-2018, 09:05 AM   #39
luckyauto
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 48
Default

Công ty TNHH Thương mại Ô tô Luckyauto xin kính chào quý khách!

Tự hào là thương hiệu số 1 Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp phụ tùng ô tô cho các dòng xe đẳng cấp đến từ Châu Âu.
Chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng oto cho các hãng xe như Mercedes, BMW, Range Rover, Porsche, Audi, Bentley... có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

Với phương châm:
  • Mang giá trị thực đến với người tiêu dùng.
  • Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
  • Trách nhiệm cao sau bán.
  • Luckyauto.vn luôn đồng hành cùng bạn.
Thấu hiểu nhu cầu khách hàng về phụ tùng ô tô cao cấp ngày càng gia tăng, kể từ khi thành lập cho đến nay LuckyAuto luôn chú trọng đến việc phát triển các dòng phụ tùng ô tô nhập khẩu chính hãng từ nước Đức như: Mercedes, Porsche, Audi, BMW, Volkswagen...Ngoài ra chúng tôi còn có các dòng sản phẩm tương ứng chất lượng cao từ các hãng sản xuất linh kiện oto nổi tiếng nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu như: Denso, Bosch, Hella, Luck, Valeo…giúp quý khách hàng giảm chi phí giá thành nhưng chất lượng đảm bảo cao. Đặc biệt LuckyAuto luôn hợp tác chặt chẽ với mạng lưới nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm phụ tùng ô tô uy tín trên toàn thế giới. LuckyAuto tâm niệm rằng: sự ủng hộ, yêu mến và niềm tin từ quý khách hàng, quý đối tác trong suốt thời gian qua đã và đang góp phần rất lớn tạo nên sự thành công của thương hiệu LuckyAuto như ngày hôm nay. Vì vậy xuyên suốt quá trình hoạt động & phát triển, LuckyAuto luôn lấy lợi ích của quý khách hàng làm trung tâm nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh và dịch vụ hoàn hảo nhất.

Đến với Luckyauto.vn quý khách luôn được đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện và thực hiện nhanh chóng.
Chúng tôi cam kết mang tới sự hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập Website: https://luckyauto.vn
Hotline: 0981223222 hoặc 0941856688.
Xin trân trọng cảm ơn!
luckyauto is offline  
Reply With Quote
Old 09-23-2018, 10:05 AM   #40
luckyauto
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 48
Default

Công ty TNHH Thương mại Ô tô Luckyauto xin kính chào quý khách!

Tự hào là thương hiệu số 1 Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp phụ tùng ô tô cho các dòng xe đẳng cấp đến từ Châu Âu.
Chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng oto cho các hãng xe như Mercedes, BMW, Range Rover, Porsche, Audi, Bentley... có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

Với phương châm:
  • Mang giá trị thực đến với người tiêu dùng.
  • Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
  • Trách nhiệm cao sau bán.
  • Luckyauto.vn luôn đồng hành cùng bạn.
Thấu hiểu nhu cầu khách hàng về phụ tùng ô tô cao cấp ngày càng gia tăng, kể từ khi thành lập cho đến nay LuckyAuto luôn chú trọng đến việc phát triển các dòng phụ tùng ô tô nhập khẩu chính hãng từ nước Đức như: Mercedes, Porsche, Audi, BMW, Volkswagen...Ngoài ra chúng tôi còn có các dòng sản phẩm tương ứng chất lượng cao từ các hãng sản xuất linh kiện oto nổi tiếng nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu như: Denso, Bosch, Hella, Luck, Valeo…giúp quý khách hàng giảm chi phí giá thành nhưng chất lượng đảm bảo cao. Đặc biệt LuckyAuto luôn hợp tác chặt chẽ với mạng lưới nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm phụ tùng ô tô uy tín trên toàn thế giới. LuckyAuto tâm niệm rằng: sự ủng hộ, yêu mến và niềm tin từ quý khách hàng, quý đối tác trong suốt thời gian qua đã và đang góp phần rất lớn tạo nên sự thành công của thương hiệu LuckyAuto như ngày hôm nay. Vì vậy xuyên suốt quá trình hoạt động & phát triển, LuckyAuto luôn lấy lợi ích của quý khách hàng làm trung tâm nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh và dịch vụ hoàn hảo nhất.

Đến với Luckyauto.vn quý khách luôn được đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện và thực hiện nhanh chóng.
Chúng tôi cam kết mang tới sự hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập Website: https://luckyauto.vn
Hotline: 0981223222 hoặc 0941856688.
Xin trân trọng cảm ơn!
luckyauto is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off